Provozní řád počítačových laboratoří v objektu poslucháren MFF UK v Troji

A. Všeobecná ustanovení


Počítačové laboratoře v objektu poslucháren MFF UK v Troji jsou umístěny v místnostech T007 v přízemí budovy (dále jen LabTF) a T115(PUČ) v prvním patře za posluchárnou T2. Počítačová laboratoř LabTF je určena pro samostatnou nekomerční práci všech studentů fakulty kdežto laboratoř PUČ je vyhrazena pro rozvrhovanou výuku. Laboratoře spravuje Katedra fyziky povrchů a plazmatu (KFPP), správci jsou prof. Milan Tichý a doc. Pavel Kudrna.
Dozorem se rozumí pověřený student vykonávající službu v laboratořích nebo oprávněný pracovník fakulty (zpravidla vyučující dle rozvrhu, ve výjimečném případě osoba dle rozhodnutí správce laboratoří).
Je zakázáno vynášet jakýkoliv inventář z laboratoří bez předchozího souhlasu správce. Správci laboratoří musí být také ohlášena každá ztráta nebo poškození inventáře laboratoří.

B. Dozor v laboratoři


Po celou provozní dobu laboratoře LabTF v místnosti T007 vykonávají dozor studenti MFF UK. V laboratoři je veden Služební arch a Provozní deník (elektronicky). Studenti oprávnění vykonávat dozor v laboratořích jsou uvedeni v rozvrhu laboratoře. Dozor laboratoří má pracovní místo v místnosti T007.
Dozor odpovídá za dodržování provozního řádu laboratoří, bezpečnostních předpisů, pořádku a čistoty. Dozor vybírá platby za tisk a jiné služby podle ceníku a eviduje počet vytištěných stran. Na požádání rovněž provádí registraci uživatelů lokálního serveru. Dozor není oprávněn a nesmí uživatelům kopírovat bez jejich vědomí do jejich adresářů žádná data. Dozor odpovídá za zabezpečení svěřených klíčů a peněžní hotovosti. Služby v pravidelných intervalech, nebo pokud částka převýší cca 5000,- Kč, předávají peněžní hotovost prostřednictvím sekretariátu KFPP do pokladny MFF.
Dozor, který zahajuje provoz laboratoře, požádá na vrátnici o odblokování alarmu, vyzvedne klíč a zpřístupní laboratoř. Při střídání služeb dozor odevzdá klíče následující službě a zapíše se do Služebního archu. Dozor končí službu předáním svému nástupci nebo uzavřením laboratoře. V případě, že po skončení služby dojde k uzavření laboratoří, dozor uvede všechny počítače do stand-by režimu, vypne tiskárny, klimatizaci, světla a zkontroluje uzavření všech oken. Dozor uzamkne elektronický zámek, zkontroluje uzamčení dveří laboratoře, odevzdá klíče na vrátnici a požádá o zablokování alarmu.
Vytvoří-li se v laboratořích fronta, má dozor právo určit uživatele stanice podle žebříčku priorit uvedeného v „Nařízení správce“ na nástěnce laboratoře.
Dozor má právo vykázat z laboratoře uživatele, který poruší provozní řád.
V případě hrubého porušení provozního řádu rozhodne o dalším postupu správce laboratoří popř. na jeho návrh proděkan pro studijní záležitosti.
V případě vyhlášení požárního poplachu dozor odešle uživatele na shromažďovací místo (před hlavním vchodem do objektu poslucháren), poté laboratoř uzamkne a odebere se rovněž na shromažďovací místo. V případě, že dozor zpozoruje v laboratořích kouř nebo požár (zkrat elektrické instalace apod.) vypne neprodleně příslušný počítač jeho vypínačem, v nebezpečí i celý zásuvkový okruh "stop" tlačítkem. Pokud nebezpečí trvá, odešle uživatele mimo laboratoř a informuje telefonicky EPS na lince 2111, 2112.
V případě výpadku elektrického proudu nahlásí dozor výpadek na vrátnici a dotáže se telefonicky na velínu (linka 2121, 2122) jak dlouho porucha potrvá. V případě doby delší než 10 minut nahlásí situaci na mobil dr. Urbana 603 770 631 (během dne na linku 2541). V případě, že po jeho službě dojde k uzavření laboratoří a porucha stále trvá, uvědomí o poruše službu, jež zahajuje provoz laboratoře následující den.
Nemůže-li se dozor dostavit ze závažných důvodů na službu plánovanou dle rozvrhu, je povinen zajistit za sebe náhradu z řad ostatních studentů vykonávajících dozor. Porušení pokynů může být důvodem k zastavení výplaty odměn příslušné osobě, případně při opakovaném porušení k odebrání pověření vykonávat dozor.

C. Možnosti uživatelů


Uživatelem laboratoře může být každý student MFF UK, přičemž jedinečné přihlašovací jméno (login) získává při vydání průkazu studenta MFF. Přihlašovací heslo je stejné jako do Studentského Informačního Systému (SIS). Změnit si své heslo je možné v CAS UK. V případě neznalosti aktuálního hesla, nebo pokud v CAS není "Typ hesla: Ověřené", je třeba navštívit jednoho z pověřených pracovníků. Nedaří-li se přihlásit do počítače v učebně, ale do CAS ano, může pomoci změna hesla v CAS, klidně na totéž heslo. Pokud ani to nejde, obraťte se na správce učebny. Každý student má také přiděleno číslo osoby tzv. UKČO, uvedené na průkazu pod fotografií, které nejde použít pro přihlášení v laboratoři.
Data uživatele jsou ukládána v jeho domovském adresáři na Studentském úložišti. Tento adresář je mapován jako disk K:. Nadřazený adresář s domovskými adresáři všech uživatelů je mapován jako disk J:. S daty na úložišti lze odkudkoliv pracovat (možnost nastavovat přístupová práva, obnovovat data z nočních záloh) i prostřednictvím webové aplikace.
V počítačových učebnách je uživatelům umožněn černobílý popř. barevný tisk dokumentů souvisejících s výukou. Pro zamezení nadužívání je tento tisk zpoplatněn tak, aby pokrýval náklady na spotřební materiál. Na požádání je možné vydat účtenku. Ceník tisků je uveden na nástěnce a v bode E. provozního řádu laboratoře.

D. Povinnosti uživatelů


Během práce v laboratoři je uživatel povinen dodržovat základní bezpečnostní předpisy a provozní řád laboratoří. Nesmí jakkoliv manipulovat s elektrickou instalací, rozebírat přístroje, připojovat a odpojovat jakékoliv části počítačových systémů (nezbytné modifikace hardware provádí jenom pověřená osoba). Uživatel je oprávněn zapínat a vypínat přístroje jen příslušným vypínačem a manipulovat pouze prvky příslušnými obsluze.
Na tiskárnách počítačové učebny je možné tisknout pouze za úhradu. Užívatelé mají povinost odebrat a zaplatit všechen tisk, který pošlou na tiskárny. Je zakázáno tisknout obrázky a celobarevné plochy s pokrytím vyšším než 5%. Tento zákaz neplatí pro tisk závěrečných prací po předchozí domluvě s dozorem.
Jakékoliv závady nebo poškození inventáře laboratoře je uživatel povinen ohlásit dozoru v laboratoři.
Každý uživatel je povinen řídit se pokyny správce laboratoře a dozoru v laboratoři, jakož i dalšími pokyny vyvěšenými na nástěnkách laboratoří.
Činnosti, které jsou v laboratořích zakázány, a postihy za překročení zákazů jsou zveřejňovány na nástěnkách laboratoří. Zákazy nejsou samoúčelné a při vytváření jejich seznamu je hlavním důvodem udržení bezporuchového a spolehlivého provozu laboratoří. Porušování zákazů je proto posuzováno jako akt bezohlednosti vůči ostatním uživatelům laboratoří. Připomínky uživatelů, které povedou ke zkvalitnění práce v laboratoři, mohou uživatelé předávat dozorům v laboratoři, příp. správci laboratoří.

E. Ceník tisku


Poplatek za vytištění jedné černobílé (resp. barevné) strany je 1 Kč (resp. 2 Kč). Cena za oboustranný tisk je 1,5 Kč (resp. 3,5 Kč). Uvedené ceny platí pro stránku s textem nebo grafy. Celková cena se zaokrouhluje směrem nahoru.

F. Specifika provozu v laboratoři během rozvrhované výuky


Otevírání a zavírání elektronického zámku dveří je vyučujícím umožněn prostřednictvím průkazu zaměstnance. Právo přístupu přiděluje správce laboratoře. Po skončení výuky zkontroluje učitel stav vybavení laboratoře a případné závady (jakož i závady, na které přišel během výuky) oznámí v laboratoři T007 službu konajícímu studentovi nebo správci laboratoře. Pokud nenásleduje další výuka je rovněž třeba zajistit vypnutí počítačů a osvětlení, uzavření oken a zavření vstupních dveří laboratoře.

G. Speciální ustanovení


Další ustanovení platná pro laboratoře Troja TF (rozvrh, provozní doba laboratoří, způsob uplatnění priority, termíny proškolení, revize apod.) jsou podle potřeby zveřejněna na dveřích laboratoří nebo na nástěnkách laboratoří.